Dekoratívna sochárska výzdoba - Bernolákovo

Umiestnenie: balustráda a volúty na fasáde vnútorného nádvoria kaštieľa –západné krídlo

Datovanie: 19. storočie

Autor: nezistený

Typ: sekané exteriérové dekoratívne prvky

Materiál: vápenec

Vlastník: TEAM PROJEKT s.r.o.

Spolupráca: Mgr.art,. Soňa Ševčiková, Mgr.art. Ondřej Mácha

Realizované v rokoch : 2014 - 15

Balustráda a fasáda kaštieľa
Historická fotografia - balustráda a fasáda kaštieľa – západné krídlo, foto z roku 1981

Sochárska výzdoba z roku 1981
Pohľad na sochársku výzdobu, foto z roku 1981
Balustráda a fasáda kaštieľa
Nálezový stav častí výzdoby , foto z roku 1981

 

Ovocný košík po rekonštrukcii poškodených častí sochárskou hlinou
Ovocný košík po rekonštrukcii poškodených častí sochárskou hlinou

Slikónovo sadrová klinová forma
Silikónovo - sadrová klinová forma
Vvýdusok ovocného košíka z minerálneho kompozitu
Výdusok ovocného košíka z minerálneho kompozitu
Čiastočná farebná úprava povrchu
Čiastočná farebná úprava povrchu

 

Silikónovo -sadrovej forma
Výroba silikónovo - sadrovej formy z dochovaného originálu ozdobnej vázy
Zhotovenie výdusku z minerálneho kompozitu
Zhotovenie výdusku z minerálneho kompozitu, pohľad do formy počas práce
Výdusky po vyňatí z foriem
Výdusky po vyňatí z foriem

 

Faximília ozdobnej vázy
Faximília ozdobnej vázy po nainštalovaní na pôvodné miesto na balustráde
Príprava pred formovaním
Príprava pred formovaním, alegória „Deň“
Výdusok po vyňatí z formy
Výdusok po vyňatí z formy, alegória „Deň“
Rekonštrukcia alegórie „Deň“ po inštalácii
Hypotetická rekonštrukcia alegórie „Deň“ po inštalácii
Hypotetická rekonštrukcia ovocného košíka po inštalácii
Hypotetická rekonštrukcia ovocného košíka po inštalácii
Fasáda po inštalácii vyduskov
Pohľad na balustrádu a časť fasády po inštalácii vyduskov

Stručný popis realizácie projektu

Reštaurovanie sochárskej výzdoby prebehlo v rokoch 2014 až 2015. Kaštieľ je zapísaný, ako národná kultúrna pamiatka. Autorom projektu kaštieľa je známy rakúsky architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu . Autora sochárskej výzdoby sa nepodarilo zistiť. Barokový kaštieľ slúžil ako vidiecke sídlo rodu Esterházyovcov. Originálne časti sa zachovali v značne torzálnom a deštruovanom stave. V osemdesiatych rokoch 20.storočia boli prevezené na pôdu VŠVU . Jednalo sa o jeden ovocný košík, jednu ozdobnú vázu a dve ženské busty zobrazujúce alegórie Noc a Deň. Originálne artefakty boli v priebehu rokov v ateliéri reštaurovania kameňa postupne reštaurované, z niektorých kusov sa na pôde VŠVU dochovali nedokončené kópie sekané do prírodného kameňa. V deväťdesiatych rokoch došlo však k odcudzeniu búst alegórii Noc a Deň z areálu školy. Dochovala sa iba čiastočná fotodokumentácia stavu artefaktov pred reštaurovaním a z priebehu reštaurovania . V roku 2015 došlo k rekonštrukcii kaštieľa a bolo potrebné doplniť sochársku výzdobu. Keďže nebolo možné vrátiť na pôvodné miesto originály, bolo krajským pamiatkovým úradom rozhodnuté nahradiť ich rekonštrukčnými kópiami z umelého kameňa. Na základe dochovaných originálov, fotodokumentácie a čiastočne dokončených kópií v prírodnom kameni , boli postupne zhotovené modely pre rekonštrukčné kópie. Z tých boli následne stiahnuté silikónovo-sadrové formy a zhotovené výdusky z minerálneho kompozitu , farebne a štruktúrou identické s pôvodným kamenným materiálom originálov. Zachované originály sú reštaurované muzeálnym spôsobom a sú prezentované v interiéri kaštieľa ako dochované pôvodné artefakty sochárskej výzdoby exteriéru fasády. Kópie boli osadené na miestach, kde sa pôvodne nachádzali originály a uzatvárajú tak celkový dojem výnimočnej barokovej architektúry na území západného Slovenska.

 

 

 

kontakt: mgr. Gabriel Strassner, +421 908 350 693
strassner.gabriel@gmail.com
© restaurovanie.com